ZBYTEK o.s.


Vyjádření o.s. Zbytek k urbanistickému plánu

Vyjádření o.s. Zbytek k urbanistickému plánu, k bodu řešícímu vyústění tunelu pod Šaldovým náměstím a následnému napojením na rychlostní komunikaci.

S povděkem jsme přivítali veřejné projednávání urbanistického plánu. Rádi jsme se ho i osobně zúčastnili. Jeden z hlavních bodů bylo řešení tunelu pod Šaldovým náměstím a vyústění této komunikace v Sokolovské ulici. Dále následné pokračování po levém břehu Nisy souběžně s ulicí Wintrova, kde by se tato městská komunikace napojila na dálniční průtah.

Tato varianta nám připadá naprosto ideální a to hned z několika důvodů.
1. Vyjíždí z města ven přirozeným způsobem a i navázání na rychlostní komunikaci nevytváří žádný technický problém.
2. Na levém břehu Nisy v současné době nestojí žádná kvalitní architektura, většinou jde o garáže nebo dílenské haly provizorního charakteru.
3. Stromy, které tam v současné době rostou by z větší části mohly být ponechány.
4. Pokud by realizace stavby nedovolovala zachovat stávající zeleň, jsme přesvědčeni, že tyto vzrostlé stromy budou během 15-20 let ,v době realizace záměru, ve stádiu, kdy se stejně budou muset pokácet. Proto by bylo dobře k zachování stávajícího objemu zeleně v Liberci s předstihem využít momentální situaci na pravém břehu Nisy ve Wintrově ulici, kde se nachází zahrádkářská kolonie, u které skončily nájemní smlouvy a vysadit zeleň náhradní. Ideální by bylo podél pravého břehu udělat protipovodňový zvýšený val od mostu v Sokolovské ulici až po most v Jungmanově ulici. Ten osázet dvojitou řadou stromů- alejí a vzniklou stezku využít jako cyklostezku a pěší promenádu. Vzrostlé stromy na pravém břehu Nisy by ideálně odstínily hlukově i vizuálně jak ulici Wintrovu tak i Kailův vrch od budoucí komunikace na levém břehu Nisy.

Na besedě k územnímu plánu jsme se dozvěděli, že se uvažuje také o jiné variantě napojení tunelu pod Šaldovým náměstím na dálnici. A to sice, že v Sokolovské ulici na křižovatce se Zhořeleckou by se vytvořil kruhový objezd a směrem na jih by protínal před kostelem Svatého kříže ulici Valdštejnskou, zrušil by ulici Perlovou, přetnul by ulici Na Ladech a v ulici Jungmanově by se napojil na stávající kruhový objezd. Tato varianta nám připadá velmi nešťastná, neboť popírá logiku urbanismu ve všech myslitelných směrech.
1. Bylo by k tomu potřeba vykoupit a zbořit nemálo stávajících domů.
2. Tato komunikace by přetnula jedno doposud zelené údolí.
3. Mezi ulicí Sokolovskou a Valdštejnskou by se zřejmě musel postavit most, aby překlenul údolí.
4. Co je nejpodstatnější, změnila by úplně charakter dvou městských čtvrtí. Poklidnou čtvrť tzv. Lada a vilovou čtvrť Kailův vrch by odsunula na periferii města. Přitom hrana Kailova vrchu, Wintrova ulice, je doposud považována za přirozenou hranici vnitřního města.
5. Vybudování nové komunikace, která protíná několik ulic po desítky let budovaných paprskovitě od středu města, by narušilo život a mikroklima celé velké části Liberce.

Proto kdyby se uvažovalo o takto nešťastné variantě, byli bychom, jako občanské sdružení, které si dalo za cíl chránit tuto malou část města Liberce před negativními zásahy, zásadně proti realizaci této varianty. Jsme přesvědčeni, že tato varianta byla nastíněna jen jako jedna z možných a věříme, že i odborníci se rozhodnou pro jiné řešení.