ZBYTEK o.s.


REVITALIZACE TERAS / pracovní verze

Lokalita je vymezena ulicemi Lucemburskou, Na Svahu, Mistrovský vrch a zahradami domů ze Sokolovského náměstí, resp. ul. Růžové.

Popis současného stavu.

Jedná se o pozemky teras v úplném centru města, v rostlé historické zástavbě, s jihozápadní orientací. Spojují ucelenou horní část města s dolní částí. Ačkoliv jsou terasy v centru města, nefungují jako městská oddechová zóna, ale mají charakter opuštěnosti, periferie.

Pozemky jsou v současné době terasově upraveny, některé stromy jsou zřejmě koncepčně sázené, některé náletově chaoticky vzrostlé. Dominantním je vchod do bunkru c.o. Ve spodní části je nepoužívané hřiště. Většina teras je ze žulových kvádrů, zdi nejsou v ideálním stavu, jsou degradované, nejsou přístupné a budí dojem zapomenutého místa. Pozemky jsou v majetku města.

Vize.

Je předpoklad, že horní část města se již nebude stavebně vyvíjet, avšak dolní se bude zahušťovat novou zástavbou. To znamená, že investoři v dolní části využijí své soukromé pozemky k zástavbě a jediná plocha pro parkové využití v centru je na těchto terasách, což vybízí k zachování zeleně a kultivaci/ vytvoření odpočinkových veřejný prostor.

Tyto terasy přímo vybízejí k tomu, aby byly zpracovány jako tradiční historické terasové zahrady, viz. příklady z Itálie a Pražského hradu. Volba materiálů dostavby teras i volba rostlin a osázení stromy jsou tímto záměrem určeni, tzn. vápenná omítka, ovocné stromy, pergoly, růže, vinná réva, a pod.

Vytvořením teras vznikne logický a harmonický pohled na vnitřní panorama města.

Tento záměr, v relativně malém rozsahu a s nízkými náklady, je hlediska městotvorného velkým počinem k obnově „vycházkového“ charakteru centra města.

Návrh.

Navrhujeme, aby v nejnižší části teras bylo dětské hřiště se zázemím a s menším občerstvovacím zařízením, které bude jednak navozovat příjemnou atmosféru v tomto místě, a zároveň bude fungovat jako správce zahrad a zajišťovat režim.

Je předpoklad, že se do nových domů v dolní části budou stěhovat mladí lidé s dětmi. Kombinace teras s dětským hřištěm není častá, avšak je velmi žádaná. Navíc v centru města je to logické i pro snadnou dostupnost.

Navrhujeme vytvořit veřejné zahrady na terasách, které budou plnit veřejnou funkci města. Tradiční okrasné terasové zahrady s kulturně sportovním a společenským účelem. Tím chceme zhodnotit centrum města, tzn. včlenit terasy do historického středu, aby se staly součástí veřejného života ve městě.

Architektonicky navrhujeme zpevnit současné zdi teras, některé dostavět a vše propojit se systémem ulic Na Svahu, Mistr. vrch a Lucemburskou ulici. Dnes příliš svažité pozemky navrhujeme narovnat, zasadit na nich dřeviny i okrasné popínavky. Výsledný architektonicko – estetický dojem by měl navozovat atmosféru tradičních městských zahrad (římských, barokních, klasicistních ...). Toho chceme docílit tradičním prostorovým rozvrhem a uvažováním (bellevue, pergoly, sochy) a použitím vhodných materiálů, tzn. dřevo, pergoly, omítky, cihly, doplněné okrasnými a ovocnými stromy, kvetoucími keři, růžemi, mlatové cesty, a pod.

Širší souvislosti

Tento záměr má být první částí z většího uvažovaného celku. Ten předpokládá rozšíření teras přes zahradu fary směrem k Pražské ulici a tedy Benešově náměstí a zkultivování přístupu na tyto zahrady od „placu“ před kostelem sv. Antonína, kde bychom zrealizovali tržnici, která mj. uzavře Sokolovské náměstí a oživí horní část centra města. Širokou ulici Mistrovský vrch se silným výhledem z vrchu na střed města a současně daleké panorama Ještědu bychom upravili schodovým/jevištním způsobem s možným posezením a „divadelní“ podívanou.